ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Aktualizacja na dzień 08.02.2021 r. Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR16 KRAINA ODKRYWCÓW w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR16

KRAINA ODKRYWCÓW

w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 16 KRAINA ODKRYWCÓW obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

ZASADY OGÓLNE

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 16 „KRAINA ODKRYWCÓW”, zwanego dalej przedszkolem odpowiada Dyrektor PRZEDSZKOLA.

 2. W przedszkolu stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania.

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00. W godzinach 9:00- 14:00 drzwi wejściowe do budynku są zamykane.

 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko/dzieci do przedszkola są zobowiązani do przestrzegania wszelkich środków ostrożności: osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.

 5. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie placówki.

 • Urząd Miasta w Ostrołęce 29/764-68-11

 • Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ostrołęce 29/760-42-91/93

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Ostrołęce 29/769-12-95

 • Służby medyczne tel. alarmowy 999 lub 112

 1. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym przedszkole zapewnia:

 • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie
  z pomieszczeń przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się
  w przedszkolu;

 • Płyn do dezynfekcji rąk – przy wejściu do budynku, w salach zajęć, na korytarzu oraz
  w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, przyłbice, maseczki ochronne dla pracowników odbierających rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;

 • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk przy dozownikach
  z płynem oraz instrukcje skutecznej dezynfekcji rąk.

 • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone
  w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, kombinezon oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).

 • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
  i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.

 1. Dyrektor:

 • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników przedszkola zgodnie
  z powierzonymi im obowiązkami;

 • dba o tym by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;

 • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w placówce;

 • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;

 • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;

 • współpracuje ze służbami sanitarnymi;

 • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

 • w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia taką organizację, aby do grupy dzieci przyporządkowani byli ci sami opiekunowie, a dana grupa przebywała w wyznaczonej sali;

 • informuje rodziców o obowiązujących w przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

 1. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest:

 • Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:

  1. Regularnie myć ręce przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,

  2. Kasłać, kichać w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,

  3. Unikać kontaktu z osobami, które źle się czują;

 • Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;

 • Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;

 • Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;

 • Zachować dystans między sobą – minimum 1,5 m.

 1. Woźne każdego dnia myją i dezynfekują:

  1. ciągi komunikacyjne

  2. poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach;

  3. wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;

  4. myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;

 1. Nauczyciele:

 1. sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;

 2. dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym zaraz po wejściu do sali, skorzystaniu
  z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;

 3. wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;

 4. prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;

 5. dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z drugiej grupy;

 6. dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały ścisku, bliskich kontaktów;

 7. nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;

 8. zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

 9. nauczyciele nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa gdy przebywają z dziećmi w sali zajęć. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola.

 1. Do przedszkola może uczęszczać tylko i wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko/dzieci również powinny nie wykazywać żadnych objawów chorobowych. Po wejściu do budynku przedszkola każdemu dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Rodzic powinien wyrazić zgodę w formie pisemnej na pomiar temperatury ciała dziecka przez pracownika placówki wyznaczonego przez dyrektora.

 2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dziecko/dzieci
  do/z przedszkola zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców min. 1,5 m.

 3. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 25 dzieci. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3-5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż
  5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko:

Co najmniej 2m², jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m².

 1. Rodzice mogą wspólnie z dziećmi wchodzić do szatni z zachowaniem zasady- 1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi w odstępie od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności.

 2. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum umożliwiając zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m².

 3. W przypadku stwierdzenia przez pracownika mierzącego temperaturę objawów chorobowych u dziecka, pracownik informuje dyrektora lub osobę go zastępującą
  o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca przeprowadza rozmowę
  z rodzicem/opiekunem dziecka i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.

 4. W przedszkolu dzieci nie muszą zakrywać ust i nosa (nie chodzą w maseczkach).

 5. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola zabawek ani innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełno sprawnościami.

 6. W przypadku gdy dzieci przebywają na placu zabaw, rodzic/opiekun prawny/osoba upoważniona oczekuje na odbiór dziecka w szatni. Rodzice nie wchodzą na plac zabaw.

 7. Po wyjściu dzieci z przedszkola wyznaczony pracownik uruchamia urządzenie do ozonowania powietrza celem wyeliminowania patogenów (wirusów, bakterii itp.).

 8. Następnego dnia pracownik przed przyjściem dzieci starannie wietrzy pomieszczenia przedszkola.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.

 2. Posiłki przygotowywane są i wydawane przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.

 3. Pracownicy kuchni:

 • Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki, używają środków ochrony osobistej w tym rękawiczek

 • Myją ręce:

  1. przed rozpoczęciem pracy,

  2. przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,

  3. po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,

  4. po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,

  5. po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,

  6. po skorzystaniu z toalety,

  7. po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,

  8. po jedzeniu, piciu ;

 • Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;

 • Produkty spożywcze dostawcy dostarczają do drzwi znajdujących się od strony parkingu przedszkola.

 • Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, intendent zakłada rękawiczki oraz maseczkę ochronną,

 • Intendent po przyjęciu towaru wyrzuca rękawiczki i wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamyka go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać
  w opakowaniu, intendent dezynfekuje opakowanie;

 • Przygotowując posiłki pracownicy kuchni zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;

 • Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty.

 • Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C° przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.

 • Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni, a pracownicy kuchenni nie mają kontaktu
  z dziećmi i opiekunami. Pracownicy kuchni wystawiają naczynia, posiłki na wózek kelnerski. Woźna oddziałowa przydzielona do danej grupy dostarcza posiłki do sal, rozstawia naczynia i rozdaje posiłek.

 • Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach.

 • Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa zbiera i dostarcza naczynia do umycia odstawiając na okienko zmywalni.

Wyjścia na zewnątrz

 1. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci korzystają z placu zabaw.

 2. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie trzy grupy, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.

 3. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw na zakończenie każdego dnia pracy są dezynfekowane. Urządzenia, których nie można zdezynfekować są oddzielone taśmą.

Organizacja zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 1. Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym. W Przedszkolu Miejskim Nr 16 prowadzone będą w przeznaczonych do tego gabinetach.

 2. Zajęcia mają charakter dobrowolny, rodzice podejmują decyzję odnośnie uczestnictwa dziecka w zajęciach.

 3. Nauczyciele specjaliści prowadzący zajęcia są wyposażeni w środki ochrony osobistej (maseczkę lub przyłbicę, płyn do dezynfekcji rąk, fartuch w razie potrzeby). Nauczyciel zabiera dziecko z sali zajęć i przechodzi do gabinetu terapeutycznego. Dziecko wychodząc z sali zajęć myje ręce, wracając do sali również obowiązkowo myje ręce.

 4. Nauczyciel przypomina dziecku o przestrzeganiu zasad higieny- nie dotykać ust, nosa, nie podawać ręki na powitanie, mycie rąk mydłem .

 5. Po zakończeniu zajęć przedmioty używane przez dziecko są dezynfekowane, pomieszczenie jest wietrzone.

Postanowienia końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020r. do czasu ich odwołania.

 2. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do ich stosowania i przestrzegania

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy dyrektor przedszkola lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Wnioskodawcą zmian może być również Rada Rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Sposób prezentacji procedury

 1. Treść dokumentu zostanie umieszczona na stronie internetowej przedszkola.
 2. Rodzice /opiekunowie zostali zapoznani z procedurami poprzez stronę internetową przedszkola.
 3. Pracownicy przedszkola zostali zapoznani z treścią procedur.