ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Projekt “Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”

W naszym przedszkolu są realizowane zajęcia: „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki”.

 

ZAJĘCIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Terapia integracji sensorycznej polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczonych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego).Terapia jest dla dziecka bardzo atrakcyjna, gdyż ma charakter wesołej zabawy ruchowej. Podczas tych zajęć dostarczana jest kontrolowana ilość bodźców w taki sposób, że dziecko spontanicznie przystosowuje się i poprawia integrację tych bodźców. Ćwiczenia dostosowane są do poziomu rozwoju dziecka. Zajęcia terapii integracji sensorycznej są prowadzone indywidualnie raz w tygodniu i odbywają się w specjalnie przygotowanej sali, wyposażonej w materiały, odpowiednie przyrządy oraz pomoce służące wspieraniu procesów SI. Atmosfera podczas terapii wpływa na zmianę obrazu dziecka i jego funkcjonowanie w środowisku zarówno w sferze motorycznej, emocjonalnej jak i społecznej. Dziecko czując, że odnosi sukcesy, podnosi swoją samoocenę. Te doświadczenia przenosi również poza salę terapeutyczną.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Zajęcia plastyczne odbywają się w 8- osobowych grupach. Celem głównym zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych poprzez różnorodne działania plastyczne. Zajęcia plastyczne uwzględniają potrzeby oraz możliwości rozwojowe dzieci. Ponadto przyczyniają się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwiają aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami, zdolnościami i dążeniami poprzez zabawy plastyczne uwzględniające kreatywność, indywidualizm, swobodną ekspresję oraz różnorodność technik plastycznych.

ZAJĘCIA RYTMICZNO – MUZYCZNE

Zajęcia muzyczne odbywają się w 8-osobowych grupach. Celem głównych zajęć jest rozwój naturalnych zdolności muzycznych dzieci poprzez wzbogacenie ich doświadczeń muzycznych przez kontakt z różnorodnymi formami muzyki. Zajęcia te powiązane są ze słuchaniem muzyki, grą na instrumencie, śpiewaniem, zabawami rytmicznymi oraz tańcem. Podczas zajęć muzycznych dzieci rozwijają wyobraźnię, uczą się prawidłowego oddychania oraz wyrażania poprzez śpiew swoich emocji.

ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE

Celem zajęć jest wspieranie dzieci w zakresie podwyższenia ich kompetencji emocjonalno – społecznych, które są ważnym elementem przeciwdziałania zachowań ryzykownych w przyszłości. Program realizowany jest na terenie placówki w specjalnie przygotowanym gabinecie. Zajęcia odbywają się w 8 osobowych grupach i są dostosowane do możliwości i umiejętności dzieci.

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Zajęcia logopedyczne odbywają się w formie grupowej. Ich głównym celem jest poprawa stanu mowy i ogólnie pojętej komunikacji dzieci. Na zajęciach wykonywane są między innymi ćwiczenia oddechowe oraz ćwiczenia aparatu artykulacyjnego. Nasze główne motto to – nauka jest zabawą.