ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce

Przedszkole Miejskie Nr 16 “Kraina Odkrywców” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Olszewska.
 • E-mail: przedszkole16@poczta.onet.pl
 • Telefon: 297644080

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 16 “Kraina Odkrywców” w Ostrołęce
 • Adres: ul. Powstańców 4
  07-409 Ostrołęka
 • E-mail: przedszkole16@poczta.onet.pl
 • Telefon: 297644080

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Reymonta, prowadzą do niego chodnik, schody oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Na terenie przedszkola nie ma miejsc parkingowych.
3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
4. Budynek jest parterowy. W budynku znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
5. Pomieszczenia biurowe i kuchenne, zaplecze magazynowe znajdują się po lewej stronie od wejścia głównego. Szatnia dla dzieci oraz sale zajęć znajdują się po prawej stronie od wejścia głównego.
6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
7. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
8. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
10. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.