Historia Przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 16 w Ostrołęce powstało 1 października 1982 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 stycznia 1982 r. Organizacją i urządzaniem placówki zajęła się Pani Regina Glabas, która była pierwszym dyrektorem naszego przedszkola i funkcję tę pełniła przez 8 lat. Od 1 Października 1982 r do przedszkola uczęszczało 200 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 11 nauczycielek i 12 osób obsługi. Od 9 lutego 1990 r. do 31 stycznia 1992 r. funkcję dyrektora sprawowała Pani Danuta Bielińska. Po powołaniu jej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Ostrołęce obowiązki dyrektora w naszym przedszkolu do 31 sierpnia 1992 r. pełniła Pani Jadwiga Żerańska. W wyniku konkursu, który odbył się w kwietniu 1992 r. dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce została Jadwiga Żbikowska i funkcję tę pełniła od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2002 r. Od 1 września 2002 pieczę nad naszym przedszkolem sprawuje Pani Dyrektor Alina Lenkiewicz. Obecnie do naszego przedszkola uczęszcza 117 dzieci. Zatrudnionych jest 12 nauczycieli oraz 12 osób obsługi.