ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Historia Przedszkola

Historia Przedszkola

Przedszkole Miejskie Nr 16 w Ostrołęce powstało 1 października 1982 r. na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 8 stycznia 1982 r. Organizacją i urządzaniem placówki zajęła się Pani Regina Glabas, która była pierwszym dyrektorem naszego przedszkola i funkcję tę pełniła przez 8 lat. Od 1 Października 1982 r do przedszkola uczęszczało 200 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 11 nauczycielek i 12 osób obsługi. Od 9 lutego 1990 r. do 31 stycznia 1992 r. funkcję dyrektora sprawowała Pani Danuta Bielińska. Po powołaniu jej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Ostrołęce obowiązki dyrektora w naszym przedszkolu do 31 sierpnia 1992 r. pełniła Pani Jadwiga Żerańska. W wyniku konkursu, który odbył się w kwietniu 1992 r. dyrektorem Przedszkola Miejskiego Nr 16 w Ostrołęce została Jadwiga Żbikowska i funkcję tę pełniła od 1 września 1992 r. do 31 sierpnia 2002 r. Od 1 września 2002 do 31 sierpnia 2019 r. pieczę nad naszym przedszkolem sprawowała Pani Dyrektor Alina Lenkiewicz.  Od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2020 roku p.Elżbieta Olszewska pełniła obowiązki dyrektora przedszkola. Obecnie obowiązki dyrektora przedszkola pełni p. Magdalena Kamińska.