ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy przedszkola

Misja Przedszkola:

 • Naszym marzeniem, a zarazem codzienną pracą wszystkich pracowników jest, aby nasze przedszkole było miejscem dobrej zabawy, mądrością, szczęściem, radością.

Wizja placówki:

 • Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.
 • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
 • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych rozwiązań.
 • Uczyć tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.
 • Integrować dzieci pełno- i niepełnosprawne.
 • Wyposażymy dzieci w umiejętności i wiedzę niezbędną do podjęcia nauki w szkole.
 • Być otwarci na propozycje rodziców, ich udział w życiu przedszkola.

Cele i zadania przedszkola:

 1. Wzbogacanie doświadczeń dzieci poprzez spotkania z ludźmi wykonującymi różnorodne zawody, twórcami ludowymi, aktorami, muzykami; wyjścia, spacery, wycieczki.
 2. Wzbogacanie bazy dydaktycznej i lokalowej.
 3. Objęcie szczególną trosk dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz „rozwijanie talentów”.
 4. Poszukiwanie nowych form współpracy z rodzicami na rzecz przedszkola.
 5. Uwrażliwianie dzieci na piękno swojego miasta i regionu kurpiowskiego.

Działania wychowawczo-dydaktyczne przedszkola

 1. Artystą być w przedszkolu.
 2. Jestem Polakiem, Europejczykiem.
 3. Muzyka jest dobra na wszystko.
 4. O przyrodę dbamy- czystym powietrzem oddychamy.
 5. Podejmowanie działań w związku z nadaniem imienia naszej placówce.
 6. Chcemy być przedszkolem integracyjnym.