ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 16 W OSTROŁĘCE

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Rodzice!

Uważacie, że Wasze dziecko rozwija się nieprawidłowo bądź jest niepełnosprawne, mogą Państwo skorzystać z bezpłatnej konsultacji w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości rozwojowych ustawa o systemie oświaty gwarantuje każdej rodzinie tzw. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Czym jest wczesne wspomaganie rozwoju dziecka?

Wczesne wspomaganie stanowi zbiór świadczeń i usług o charakterze:

 • logopedycznym
 • pedagogicznym
 • psychologicznym

Pomoc ta oferowana jest dzieciom z niepełnosprawnością (stwierdzonymi deficytami) od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu (w zależności od potrzeb psychofizycznych dziecka).  Oddziaływania skierowane są także na pomoc rodzinom, m.in.. poprzez zorganizowanie grup wsparcia oraz udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to cały kompleks działań podejmowanych w celu:

 • usprawniania dziecka i przezwyciężania zaburzeń w jego rozwoju;
 • zapobieganie występowaniu nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym dziecka;
 • zapewnienie optymalnego rozwoju intelektualnego i psychospołecznego;
 • pomoc dziecku w pełnym wykorzystaniu potencjału rozwojowego tj.: funkcji poznawczych, małej i dużej motoryki, komunikacji społecznej (socjalizacji) oraz korygowanie wad wymowy
 • zapewnienie większej równości społecznej przez wyrównywanie szans edukacyjnych;
 • zwiększenie skuteczności nauki szkolnej, zwłaszcza pomoc skierowana do dziecka z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną – do korzystania z edukacji i współżycia w grupie.
 • pomoc dziecku w budowaniu trwałych więzi z najbliższymi osobami;
 • pomoc dziecku w stopniowym osiąganiu coraz większej autonomii;
 • wspierania rodziny, zwłaszcza zapewnienie wsparcia pracującej matce w odpowiedzialnej realizacji zadań wychowawczych;

  Jakie są warunki objęcia dziecka i rodziny specjalistycznymi formami pomocy w ramach wczesnego wspomagania?

Jeżeli Państwa zdaniem rozwój Waszego dziecka jest nieprawidłowy, proszę zgłosić się do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce z wnioskiem o wydanie dziecku opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  wydawane są także dzieciom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Dla dzieci mieszkających w Powiecie ostrołęckim opinie takie wydaje :

Zespół Orzekający funkcjonujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ostrołęce przy ul. Oświatowej 1, tel.297600672

Zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin  miesięcznie, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

 • Zajęcia są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 • W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin.
 • Zajęcia mogą odbywać się w domu rodzinnym dziecka
 • Grupy wsparcia dla rodziców małych dzieci

Zadania do realizacji:

 • ustalenie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej dziecka
 • opracowanie i wdrażanie szczegółowego postępowania ze względu na rozpoznanie nieprawidłowości rozwojowe w sferze psychicznej, ruchowej, społecznej, emocjonalnej rozwoju m.in. prowadzenie indywidualnych i grupowych form terapii. Opracowanie Indywidualnej Programu Terapii opartego na mocnych stronach dziecka i jego ograniczeniach.
 • Ustalenie cyklu terapeutycznego oraz zasad jego monitorowania i weryfikowania.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa we Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka jest posiadanie przez dziecko opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydanej przez Zespół Orzekający zorganizowany również w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce.

Zespół ustala wielospecjalistyczną diagnozę : psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, terapeutyczną SI.

Uczestnictwo we wczesnym wspomaganiu rozwoju jest bezpłatne!