ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2023

 

 

 

Święty Mikołaj
– człowiek o niezłomnej wierze

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2023

dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych

Szanowni Państwo,

zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w IX edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego

“Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.

Nagrody zostaną rozdane w trzech kategoriach wiekowych

1. rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;

2. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;

3. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

W każdej kategorii:

I nagroda –2000 pln,

II nagroda –1000 pln,

III nagroda –500 pln.

 

 

 

 

 

 

ZGŁOŚ UCZESTNIKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZGŁOŚ UCZESTNIKA

 

 

 

 

 

 

O konkursie:

1. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, techniką zgodną z regulaminem, której tematem jest „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”.

2. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 19 listopada 2023 r. wypełniając elektroniczny formularz na stronie internetowej:www.konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

3. Jury konkursu wyłoni w każdej kategorii zwycięskie prace.

4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 5 grudnia 2023 r. (godz. 17.00) w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
(Plac Teatralny 1)

Kontakt:

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:
swmikolaj@fsd.lublin.pl

 

 

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY 2023

„Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”

IX edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego

dla rodzin z dziećmi oraz uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

REGULAMIN

I ORGANIZATORZY

1. Wydział ds. Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

2. Wydział Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej w Lublinie.

3. Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

4. Parafia pw. św. Mikołaja w Lublinie.

5. Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo.

6.Przedszkole Integracyjne Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek DuchaŚwiętego

im. Bł. O. Gwidona w Lublinie.

7. Niepubliczne przedszkole ss. Nazaretanek im. bł. Franciszki Siedliskiej w Lublinie.

8. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Lublinie.

9.Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie.

10.IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie.

II CELE KONKURSU

 1. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu i działalności św. Mikołaja – biskupa Myry.

 2. Rozwijanie wrażliwości dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowanie do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy.

 3. Odwołanie się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

 4. Budowanie w umysłach dzieci pojęcia świętości, jako synonimu pełnego prawdziwego człowieczeństwa.

 5. Popularyzacja oryginalnej twórczości plastycznej dzieci, prezentującej ogólnoludzkie wartości moralne.

 6. Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych.

 7. Zacieśnianie więzi rodzinnych. Czerpanie radości z ef efektów wspólnych działań twórczych.

 8. Przeciwdziałanie depresjom i uzależnieniom wśród dzieci, wynikającym z utraty sensu życia.

  III ZASADY KONKURSU

  1. Konkurs organizowany w ramach Orszaku św. Mikołaja. Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

  a. rodziny dzieci w wieku przedszkolnym;

  b. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy I-III;

  c. uczniowie szkół podstawowych w wieku klasy IV-VIII.

  2. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną, której tematem jest: „Święty Mikołaj – człowiek o niezłomnej wierze”. 3. Przed rozpoczęciem konkursu zaleca się, w ramach lekcji w szkole, katechezy lub spotkania rodzinnego przeprowadzenie zajęć na temat życiorysu Św. Mikołaja biskupa Myry. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z przedstawianiem sylwetki oraz działalności Św. Mikołaja.

  4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawionymi na innych konkursach.

  5. Uczestnictwo w konkursie zgłaszają rodzic (opiekun prawny) lub z nauczyciel, pod opieką którego praca została wykonana.

  6. Zdjęcie (dobrej jakości) prezentujące pracę należy nadesłać w terminie do 19 listopada 2023 r., wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej http://konkurs-plastyczny.fsd.lublin.pl

  7. W elektronicznym formularzu zgłoszeniowym rodzic (opiekun prawny) powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przy oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych).

  8. Organizator zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych.

  9. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac dla promocji konkursu w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania.

  10. Jury oceniające prace zostanie powołane przez organizatorów konkursu.

  11. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody. Nagrody rozdane zostaną w trzech kategoriach wiekowych. W każdej kategorii I nagroda wynosi 2000 PLN, II nagroda – 1000 PLN, III nagroda – 500 PLN. Łączna pula nagród to 10500 PLN.

  12. Organizator do dnia 29 listopada 2023 r. zaprosi telefonicznie lub mailowo laureatów konkursu na koncert, połączony z galą finałową konkursu, który odbędzie się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie przy Placu Teatralnym 1 w dniu 5 grudnia 2023 r. o godz. 17.00. Podczas gali ogłoszone zostaną wyniki konkursu.

  13. Laureaci konkursu zobowiązani są przesłać do 6 grudnia 2023 r. oryginał nagrodzonej pracy do sekretariatu konkursu: Konkurs Święty Mikołaj – biskup o miłosiernym sercu, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, ul. Jezuicka 4/9, 20-113 Lublin

  KRYTERIA OCENIANIA PRAC

  1. Do konkursu kwalifikowane będą jedynie prace przedstawiające postać św. Mikołaja, biskupa Myry. Prace przedstawiające komercyjne wyobrażenia św. Mikołaja (jako baśniowej postaci z Laponii) nie będą brane pod uwagę.

  2. Kryteria oceny zgłoszonych prac są następujące:

  a. zgodność pracy z tematem

  b. walory artystyczne

  c. stopień trudności wykonanej pracy

  d. jakość wykonania i dobór techniki plastycznej

  e. oryginalność oraz pomysłowość.

  3. Prace niespełniające zasad udziału w konkursie nie zostaną zakwalifikowane do oceny.

  4. W kategorii dla rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym obowiązują następujące kryteria:

  a. Technika wykonania prac: łączona (wykorzystanie materiałów o zróżnicowanej fakturze, tekstylnych).

  b. Format prac: A3 – podłoże pracy dostosowane do zastosowanych materiałów

  c. Prace w tej kategorii mogą zgłosić rodziny dzieci w wieku przedszkolnym. Praca konkursowa powinna zawierać widoczny wkład w jej tworzenie rodziców i dzieci.

  5. W kategoriach dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII obowiązują następujące kryteria:

  a. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie i trwałe. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol.

  b. Prace nie mogą być grupowe. Jeden autor może przedstawić tylko jedną pracę.

  c. Proponowany format prac dla uczestników: A3.

  d. Proponowaną formą przygotowania prac konkursowych jest wykonanie ich w ramach zajęć szkolnych, pod opieką nauczyciela. Prace powinny być samodzielnie wykonane.

  V TEMATY PRAC KONKURSOWYCH

  1. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka umacniającego wiarę Twoją oraz Twoich koleżanek i kolegów.

  2. Przedstaw wizję artystyczną świętego Mikołaja jako człowieka wierzącego w Kościół Chrystusowy i wskazującego Twoje miejsce w Kościele (Eucharystia, sakramenty, wspólnota).

  3. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, najpiękniejszego prezentu duchowego dla Kościoła Chrystusowego – który z jego czynów najbardziej przemówił do Ciebie.

  4. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja umacniającego wiarę we współczesnym świecie za pomocą uczynków, które znasz z historii o tym świętym.

  5. Przedstaw wizję artystyczną św. Mikołaja, który wierzył i kochał Kościół Chrystusowy – jak postać tego świętego może być inspiracją dla głoszenia miłości Chrystusa wśród koleżanek i kolegów.

  Wszelkie informacji można uzyskać pod adresem swmikolaj@fsd.lublin.pl