ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Rekrutacja 2020/2021

“Super Przedszkole”

Najlepsze przedszkole na świecie,

to szesnastka – czy Wy wiecie?

Tu wszystko jest proste, radosne, ciekawe tu świat

cały poznasz przez świetną zabawę.”

DRODZY RODZICE!

Szukacie wspaniałego miejsca dla swoich pociech?

Zapraszamy Was do naszego przedszkola.

      Poniżej zamieszczamy informacje o naborze na rok szkolny 2020/2021. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną dla wszystkich miejskich przedszkoli pod adresem  http://www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl . 2 marca 2020 r. o godzinie 8.00 uruchomiony zostanie system. Wnioski w formie papierowej (wydruk) składamy do wybranej przez Państwa placówki do dn. 10.03.2020r. do godz. 15.00.

Zachęcamy do zapoznania się z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych. Poniżej zamieszczone są również wszelkie informacje dotyczące kryteriów, które są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub będą mieć kłopoty w korzystaniu z systemu otrzymają pomoc w naszym przedszkolu
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 2/2020

Dyrektora

Przedszkola Miejskiego Nr 16

w Ostrołęce

z dnia 15.01.2020r.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Miejskiego Nr 16

KRAINA ODKRYWCÓW” w Ostrołęce na rok szkolny 2020/2021

Podstawa prawna:

1. Art. 131.ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.1148, t.j. z dnia 2019.06.19).

2. Uchwały nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3. Zarządzenia nr 23/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2020 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 oraz informację o kryteriach branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka oraz liczbę punktów za każde z tych kryteriów i dokumenty niezbędne do ich potwierdzania.

4. Statut Przedszkola Miejskiego Nr 16 Kraina Odkrywców w Ostrołęce

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1

1 .Nabór dzieci na wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 prowadzony jest z wykorzystaniem systemu informatycznego przy współpracy z przedszkolami prowadzonymi przez Miasto Ostrołęka.

2. Każdy zainteresowany rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wypełnienia wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem:
www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl (strona będzie aktywna od 2 marca 2020 r.)

§ 2

Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o jednolite dla wszystkich przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ostrołęka kryteria oraz przebiega w następującej kolejności:

 1. rekrutacja dzieci kontynuujących edukację przedszkolną

 2. rekrutacja dzieci zapisywanych do przedszkola po raz pierwszy

§ 3

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora.

§ 4

1. Dziecko uczęszczające do przedszkola może zostać przyjęte na kolejny rok szkolny pod warunkiem wypełnienia i złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych „Deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” –do 24 lutego 2020r.

2. Formularz „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” dostępny jest
w gabinecie dyrektor przedszkola lub u wychowawców w grupach.

§ 5

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 3–6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Ostrołęka.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko
  w wieku 2,5 lat.

 3. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mogą być przyjęte dzieci 3 letnie, nie dłużej jednak niż do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 9 lat.

 4. Dzieci spoza gminy mogą być przyjęte tylko na wolne miejsca po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców, zgodnie z kryteriami.

 5. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych do przyjęcia przekracza liczbę wolnych miejsc w przedszkolu, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria art. 131 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe :

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (rodziny zastępcze).

6. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę wolnych miejsc, komisja rekrutacyjna stosuje kryteria Uchwały nr 282/XL/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2017 r.:

 1. dziecko , obojga rodziców pracujących, wykonujących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

 2. rodzina dziecka korzysta ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  w Ostrołęce

 3. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza już lub bierze udział w postepowaniu rekrutacyjnym do wybranego przedszkola pierwszego wyboru

 4. czas pobytu dziecka powyżej 5 godzin dziennie

 5. dziecko uczęszczające do publicznego żłobka (placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 )

 6. lokalizacja przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania -1pkt.

 1. Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego podlegają rekrutacji zgodnie z powyższymi kryteriami.

REKRUTACJA ZASADNICZA

§ 6

1. Rekrutacja dzieci na wolne miejsca do przedszkola odbywa się raz w roku, zgodnie
z ustalonym harmonogramem

2. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie elektronicznie wypełnionego
i podpisanego „Wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola”

3. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych zobowiązani są do osobistego złożenia wypełnionego wniosku wraz z obowiązującymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w kancelarii przedszkola.

4. W przypadku rezygnacji rodzica z miejsca w przedszkolu dyrektor niezwłocznie podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka z listy rezerwowej, biorąc pod uwagę podane wyżej kryteria.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

§ 7

 1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej
  z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 2. Wniosek składa się tylko w placówce, w której zostały złożone dokumenty (przedszkole pierwszego wyboru).

 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.

 4. Rodzic w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 5. Odwołanie składane jest wyłącznie w placówce pierwszego wyboru.

 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od daty wpłynięcia. Decyzja dyrektora po rozpatrzeniu odwołania jest ostateczna.

 7. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

§ 8

 1. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, odbywa się rekrutacja uzupełniająca.

 2. Przy rekrutacji uzupełniającej stosuje się ten sam tryb, zasady i kryteria, jakie obowiązywały podczas postępowania rekrutacyjnego.

 3. Termin rekrutacji uzupełniającej przebiega według harmonogramu ustalonego
  z organem prowadzącym.

SKŁAD I ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

§ 9.

1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. weryfikacja wniosków w oparciu o dostarczone dokumenty. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zażądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Urzędu Miasta Ostrołęki o potwierdzenie tych okoliczności.

 2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego oraz podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia)

 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów uszeregowanych
  w kolejności alfabetycznej, najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia oraz datę ogłoszenia wiadomości i podpis przewodniczącego komisji rekrutacyjnej)

 4. sporządzenie protokołów z przebiegu postępowania rekrutacyjnego;

 5. sporządzenie uzasadnień odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola;

 6. w przypadku posiadania wolnych miejsc przeprowadzenie postępowania uzupełniającego do 31 sierpnia 2020 r.

OBOWIĄZKI RODZICÓW W PROCESIE REKRUTACJI

§ 10.

1. Rodzice dziecka uczęszczającego do przedszkola zobowiązani są do złożenia w danej placówce „Deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej” w wyznaczonym terminie.

2. Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola zobowiązani są do:

 1. Elektronicznego wypełnienia Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola i dostarczenie do placówki pierwszego wyboru w wymaganym terminie.

(Wniosek dostępny jest na portalu internetowym: www.ostroleka.przedszkola.vnabor.pl

 1. Dołączenia do wniosku:

 1. oświadczenie o zamieszkaniu na terenie Miasta Ostrołęki (załącznik nr 2)

 2. oświadczenia o wielodzietności rodziny kandydata (załącznik nr 3) lub kopii „Karty Wielkiej Rodziny” lub kopii „Karty Dużej Rodziny”;

 3. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, ze zm.)

 4. prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (załącznik nr 4)

 5. dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)

 6. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu lub oświadczenie o zatrudnieniu( załącznik nr 6)

 7. wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.

 8. zaświadczenia z uczelni/szkoły zawierającego informację o nauce w systemie dziennym (załącznik nr 6);

 9. zaświadczenia z publicznego żłobka – placówki opieki nad dzieckiem do lat 3, potwierdzającego uczęszczanie kandydata lub oświadczenie

 10. zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie o objęciu rodziny wsparciem lub oświadczenie o wsparciu lub oświadczenie ( załącznik nr 7).

 11. oświadczenie o korzystaniu z pełnej oferty przedszkola ( załącznik nr 5)

3). Złożenia dokumentów w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo
w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

4) Dokumenty mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem
(§ 15 ust. 2 pkt 2 lit. c, d, e).

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 1. Po procesie rekrutacji rodzice zobowiązani są do wyboru placówki poprzez złożenie oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

 2. Niespełnienie wymogów przedstawionych w § 10 ust. 2 lit. a – j oraz ust. 3 niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 3. Rodzic, którego dziecko nie zostanie przyjęte ma prawo do ubiegania się o przyjęcie kandydata do przedszkola w ramach rekrutacji uzupełniającej, jeśli placówka posiada wolne miejsca.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WRAŻLIWYCH

ZGROMADZONYCH DLA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

§ 11

 1. Administratorem danych zgromadzonych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego jest przedszkole.

 2. Podstawą przetwarzania danych jest pisemna zgoda wyrażona przez rodzica lub opiekuna prawnego.

 3. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola są opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania rekrutacyjnego.

 4. Członkowie komisji rekrutacyjnej mają stosowne upoważnienie, załączone do teczki akt osobowych.

 5. Wnioski kandydatów przyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane
  w przedszkolu do końca okresu pobytu dziecka w przedszkolu.

 6. Wnioski kandydatów nieprzyjętych i dołączona do nich dokumentacja są przechowywane przez okres jednego roku pod warunkiem, że nie toczy się postępowanie w sądzie administracyjnym w związku ze skargą.

 7. W przypadku toczącego się postępowania w sądzie administracyjnym dokumentacja danego kandydata przechowywana jest do uzyskania prawomocnego wyroku sądu administracyjnego.

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 12

Dane potwierdzające spełnianie określonych w niniejszym regulaminie kryteriów podawane są przez rodziców/opiekunów prawnych dobrowolnie. Brak stosownych dokumentów oznaczać będzie, że dziecko nie spełnia kryteriów zaznaczonych we wniosku.

§ 13

W trakcie roku szkolnego, na wolne miejsca, dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora.

§ 14

Regulamin obowiązuje z dniem wydania zarządzenia dyrektora o jego wprowadzeniu.

[su_spoiler title=”zobacz zdjęcia”]


[/su_spoiler]