ul. Powstańców 4 | kontakt@pm16.ostroleka.edu.pl | (29) 764 40 80

Innowacje pedagogiczne

Innowacja pedagogiczna: „Mali aktorzy – rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej”.
1.Tytuł: „Mali aktorzy – rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej”.
2. Autorzy: Wioleta Banach, Jolanta Trawińska, Magdalena Tyszka.
3. Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie Nr 16 w Ostrołęce.
4. Osoby wdrażające: Rada Pedagogiczna.
5. Czas trwania i częstotliwość: 01.01.2015r. – 30.06.2016r.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu od godziny 12:00 – 13:00.
6. Koszty innowacji: środki – własne.
XXI wiek przynosi ze sobą rozwój technologii nie zawsze odpowiednio wpływając na psychikę małego dziecka. Nietrudno też zauważyć, że nasi wychowankowie większość czasu spędzają przed ekranem komputera, czy telewizora, wybierając nie zawsze wartościowe gry
i filmy.
Stąd pojawił się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej, która jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji teatralnej, a jej wdrożenie nastąpi na spotkaniach zorganizowanych w formie kółka teatralnego.
Wstęp
W atmosferze zabawy, radosnego współdziałania następuje rozwój zainteresowań, wrażliwości, wyobraźni i możliwości twórczych dzieci. Dziecko w wieku przedszkolnym uczestniczy w zabawach i zajęciach artystycznych, gdyż przemawiają do jego wyobraźni, pozwalają wyrazić siebie oraz pomagają w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ja”. Zwiększa się ich zakres wiedzy, następuje rozwój umiejętności: literackich, plastycznych, wokalnych. Współpraca w zespole uczy odpowiedzialności za siebie i innych, systematyczności, tolerancji, otwartości na propozycje i poglądy innych oraz umiejętności wyrażania własnego zdania.
Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, kształtowanie ich osobowości oraz rozwój emocjonalny. Każde dziecko pragnie sukcesu i uznania. Innowacja ta wychodzi naprzeciw oczekiwaniom dzieci i rodziców oraz stwarza możliwość rozwijania ich zainteresowań oraz aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

1. Podłoże i idea wiodąca innowacji.
„Innowacja jest to wprowadzenie nowych, ulepszonych sposobów wykonywania pracy, kreatywność – wymyślanie tych sposobów. Nie ma innowacji bez kreatywności – Michael A. West (2000)”.
Inspiracją do stworzenia innowacji było kilka czynników. Jednym z nich była obserwacja umiejętności recytatorskich, wokalnych i tanecznych wychowanków przedszkola. Dzieci z dużą swobodą występowały w przedszkolnych inscenizacjach, formach teatralnych w ramach promocji placówki w środowisku, wykazując zainteresowania w zakresie ekspresji aktorskiej. Stąd pojawił się pomysł opracowania innowacji pedagogicznej, która jest propozycją rozszerzenia treści z zakresu edukacji teatralnej.
Istotnym czynnikiem uzasadniającym wprowadzenie innowacji polegającej na rozwijaniu uzdolnień artystycznych wychowanków jest fakt wyjścia naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Współpraca z rodzicami jest istotnym elementem działalności przedszkola, bez niej nasza praca traci sens, a edukacja i wychowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. Każde przedstawienie teatralne organizowane w przedszkolu poprzedzone jest szczegółowymi przygotowaniami. Jest to doskonała okazja do zainteresowania rodziców życiem przedszkola, aby poczuli się partnerami. To właśnie oni powinni włączyć się do pomocy w zdobywaniu niezbędnych strojów, rekwizytów, przygotowaniu scenografii oraz w podpowiadaniu pomysłów do realizacji.
Połączenie tych czynników ze znajomością dziecka w wieku przedszkolnym, które wykazuje ogromny dynamizm rozwojowy, naturalną potrzebę i zdolność do działania, wrodzoną ciekawość świata, a co za tym idzie – konieczność doświadczania i przeżywania, to doskonałe przesłanki do realizacji idei innowacji pedagogicznej w zakresie rozwijania ekspresji scenicznej dzieci.

2. Zakres innowacji.
Innowacja pedagogiczna „Mali aktorzy – rozwijanie dziecięcej ekspresji scenicznej” ma charakter programowy i została opracowana z myślą o wybranej grupie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Innowacja realizowana będzie na terenie przedszkola w formie kółka teatralnego. Organizacja procesu edukacyjnego jest zaplanowana w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego „Nasze przedszkole Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Wiesławy Żaby – Żabińskiej, MAC Edukacja S.A. Kielce 2014.

3. Cele innowacji.
Program innowacji pedagogicznej zakłada realizację następujących celów kształcenia i wychowania:
Cele ogólne :
 wspomaganie rozwoju dziecięcej ekspresji scenicznej,
 rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej,
 pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych, i estetycznych, umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach recytatorskich i wystąpieniach teatralnych,
 kształtowanie u dzieci odporności i dojrzałości emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie w nowych trudnych sytuacjach,
 rozwijanie umiejętności społecznych w budowaniu poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi.
Cele szczegółowe:
 zaspakajanie potrzeb dzieci w zakresie: rozwijaniu zainteresowań teatralnych, prezentowania umiejętności teatralnych dzieci,
 wspieranie kompleksowego rozwoju, doskonalenia u dzieci w sfery werbalnej, ekspresyjnej,
 stwarzanie warunków do rozwijania inteligencji emocjonalnej dziecka, pozytywnego kreowania przez dziecko obrazu swojej osoby, poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem podczas występów publicznych, współdziałania z innymi przy realizacji określonego zadania,
 rozwijanie wyobraźni, wrażliwości, empatii poprzez przebywanie dzieci w świecie bajki, baśni i wchodzenie w role literackie będące wzorem wychowania i etyki,
 integrowania więzi rodzinnych poprzez wspólne działania rodzica i dziecka w przedszkolu,
 wzmacnianie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym.
Opisane cele szczegółowe są skorelowane z ogólnymi celami wychowania przedszkolnego określonymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

4. Przewidywane osiągnięcia:

 wygłaszanie fragmentów poezji i prozy z pamięci z zastosowaniem teatralnej ekspresji słownej,
 zgodne współdziałanie w grupie,
 posługiwanie się poprawną polszczyzną, kontrolowanie wymowy,
 poznanie słownictwa związanego z teatrem,
 uświadomienie możliwości głosu i poprawienie jego sprawności,
 uwrażliwienie na kulturalne zachowania podczas przedstawienia,
 wyrażanie w sposób werbalny i niewerbalny różnorodnych emocji,
 umiejętność wyrażania własnej krótkiej opinii na temat oglądanego spektaklu,
 wyrabianie nawyku systematycznego i bezpośredniego obcowania ze sztuką teatralną,
 budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków,
 promowanie przedszkola poprzez udział w konkursach i uroczystościach.
5. Procedury osiągania celów.
Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu rozwijać indywidualne zdolności, zainteresowania dzieci, stworzyć atmosferę akceptacji, zaufania, pozwolić na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań. W innowacji będą dominowały następujące metody i formy pracy z dziećmi:
 Metody czynne – w realizacji innowacji przeważają metody czynne oparte na działalności dziecka, wśród nich:
o metoda kierowania własną działalnością dziecka – która stosowana będzie podczas inspirowania dzieci do działalności teatralnej, podsuwania pomysłów, realizacji zadań parateatralnych,
o metoda samodzielnych doświadczeń – jej wykorzystanie możliwe będzie po stworzeniu warunków do spontanicznej zabawy dzieci,
o metoda zadań stawianych dziecku.
 Metoda inscenizacji – umożliwia realizację wielu ćwiczeń w mówieniu; przygotowanie inscenizacji wymaga zaangażowania wszystkich dzieci, a przez to umożliwia każdemu dziecku zapewnienie poczucia sukcesu, ośmielenie
i aktywizowanie.
 Drama – rozwija wyobraźnię, fantazję, wrażliwość emocjonalną – jest metodą wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości.
Formy innowacji – podstawową formą działalności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa, zatem najważniejsze miejsce w działalności dzieci podczas realizacji innowacji będzie zajmowała zabawa w teatr.

6. Opis innowacji.
Innowacja skierowana jest do chętnych i uzdolnionych w tym kierunku dzieci w wieku 3 – 6 lat. Realizowana będzie na terenie przedszkola, w ramach spotkań kółka teatralnego. „Zabawa w teatr”- to spotkanie, które odbywać się będzie raz w miesiącu w godzinach 12:00 -13:00. Szczegółowy harmonogram spotkań z realizowaną tematyką oraz scenariuszami dołączane będą do programu jako załącznik po każdym odbytym spotkaniu kółka teatralnego.

7. Ewaluacja.
Ewaluacja programu „Zabawa w teatr” dokonywana będzie na bieżąco poprzez obserwację zachowań dzieci.
Na zakończenie każdego spotkania uczestnicy podsumują swój udział, zaangażowanie
i stopień atrakcyjności proponowanych działań w formie zabawy, np.:

 zabawa – Kosz na śmieci i walizka
 zabawa – Dokończ zdanie…
 zabawa – Zaznacz na drzewku swoją pozycję

Na zakończenie realizacji innowacji pedagogicznej zaplanowana będzie ankieta dla nauczycieli jak również wywiad z dziećmi, aby poznać ich uwagi i poglądy.
Ciekawą formą ewaluacji będzie premiera przedstawienia, uznanie widowni jest najlepszą oceną wysiłku za trud włożony w przygotowanie inscenizacji.
List pochwalny dla rodziców jest także formą ewaluacji i oceną twórczej działalności dziecka.
Planowany jest również Konkurs wiedzy o teatrze dla uczestników spotkań kółka teatralnego, jako dodatkowa forma ewaluacji sprawdzający poziom zdobytych wiadomości i umiejętności.

 

Innowacja pedagogiczna: ” Otwarte drzwi – przyjaciel w innej grupie”.
1.Tytuł: „Otwarte drzwi- Przyjaciel w innej grupie”
2.Autorzy: Elżbieta Bocianiak, Małgorzata Kutermankiewicz, Anna Michalak
3.Miejsce realizacji: Przedszkole Miejskie nr 16 w Ostrołęce
4.Osoby wdrażające: Nauczyciele wszystkich grup
5.Czas trwania i częstotliwość: 01.01. 2015r. do 30.06.2016r.
Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu ( pierwsza i trzecia środa miesiąca)
6.Koszty innowacji: środki – własne
Opis innowacji:
1. Wstęp
.
Wspólnie z radą pedagogiczną – postanowiłyśmy wdrożyć innowacje pedagogiczne ” Otwartych drzwi – przyjaciel w innej grupie”, aby ułatwić naszym wychowankom integrowanie się dzieci z różnych grup wiekowych. Dlatego, też wspólne spotkania dzieci zróżnicowanych wiekowo będą polegały na wspólnych zabawach, która jest najlepszą formą nauki rozbudzania zainteresowań, wzbogacenia wiedzy i zakresu umiejętności, kształtowania postaw i zachowań akceptowanych społecznie, a tym samym promowanie edukacji przedszkolnej. Według nas przygotowanie dzieci do szkoły wymaga uwzględnienia nie tylko aspektu edukacyjnego , ale szczególnego uwzględnienia aspektu społeczno-emocjonalnego.

 

2. Cele innowacji:

1) ułatwienie dzieciom nawiązywania kontaktów z dziećmi z różnych grup wiekowych oraz wzajemny szacunek,
2) ułatwienie nauczycielom tworzenia warunków do stymulowania rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka,
3) podkreślenie znaczenia edukacji dziecka w wieku przedszkolnym dla jego
rozwoju emocjonalnego i społecznego .
4) promocja działań przedszkola na rzecz jakościowego rozwoju dziecka.
5) rozwijanieumiejętności: współpracy, nazywania uczuć, wyrażania emocji, zwracania się o pomoc do siebie nawzajem,
6) kształcenie umiejętności: nawiązywania kontaktów, komunikowania o swoich potrzebach,przełamanie nieśmiałości, podniesienia samooceny.

3.Zadania innowacji:

1) nawiązanie współpracy z nauczycielami z innych grup
2) zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w atmosferze akceptacji
i bezpieczeństwa,
3) rozwijanie umiejętności bycia z dziećmi niezależnie od wieku i grupy,
4) uczenie nawiązywania bliskiego kontaktu z innymi,
5)stwarzanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych oraz umiejętności współdziałania w zabawie.

4.Cechy innowacji:

1) systematyczność i celowość podejmowanych działań,
2) różnorodność stosowanych form i metod pracy,
3) bogactwo środków dydaktycznych oraz wykorzystywanie całej bazy przedszkola dla
uatrakcyjnienia spotkań,
4) zintegrowanie innowacji z realizacją zadań wynikających z Planu pracy przedszkola,
Programu wychowawczego przedszkola oraz Koncepcji pracy placówki.
Nowatorstwem w opracowanej innowacji jest objęcie edukacją przedszkolną
dzieci 3-6- letnich ( zróżnicowanych wiekowo), które uczęszczają do przedszkola.
5.Zakres i opis innowacji:

Opracowana innowacja jest zgodna z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Jest skierowana do dzieci 3 – 6- letnich, które uczęszczają do przedszkola. Dzieci swobodnie przemieszczają się do różnych sal, na ich wybór nie wpływają sugestie wychowawców.
Metody słowne, oglądowe i praktycznego działania przeplatają się podczas każdego spotkania. Danego dnia mogą być organizowane zabawy: plastyczne, ruchowe, umuzykalniające, integracyjne, tematyczne oraz dowolne wg zainteresowań dzieci. Nauczyciele wykorzystują wiersze, opowiadania, historyjki obrazkowe. W zabawach ruchowych korzystają z metody ruchu rozwijającego.
Pod czujnym okiem wychowawców korzystająz huśtawek, zjeżdżalni, piaskownic, równoważni, drabinek i innego sprzętu.
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu ( w pierwszą środę i w trzeci czwartek miesiąca), w godzinach od 12.15-13.15.W czynnościach organizacyjno – porządkowych zaangażowany jest cały personel przedszkola. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w tym czasie drzwi przedszkola będą zamknięte.
Realizacja zadań innowacyjnych przewidziana jest na okres 1 styczeń 2015r. – 30 czerwiec 2016r.

Działania realizowane w ramach innowacji prowadzone są w salach zabaw dzieci oraz w ogrodzie przedszkolnym.
Innowacja odpowiada potrzebom społecznym i specyfice placówki, wychodzi naprzeciw potrzebom dzieci w wieku 3- 6 lat.
6. Promocja innowacji w środowisku ( pozyskiwanie uczestników ):

O rozpoczęciu i terminach realizacji innowacji „Otwarte drzwi- Przyjaciel w innej grupie” pracownicy przedszkola oraz rodzice poszczególnych grup informowani są poprzez:

-na spotkaniach z pracownikami, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców,
– informacje na stornie internetowej przedszkola,
W zajęciach mogą uczestniczyć wszystkie chętne dzieci
Udział jest dobrowolny i bezpłatny.

7. Przewidywane efekty:

– stworzenie dziecku korzystnych warunków rozwoju ( poznawczego, społecznegoi emocjonalnego ),
– dziecko bezstresowo staje się przedszkolakiem,
– dziecko ma zaufanie do nauczycieli i pracowników,
– dziecko ma koleżanki i kolegów z innych grup, z którymi lubi się bawić,
– rozwijanie twórczej i aktywnej postawy u dzieci,
-zapewnienie dzieciom możliwości udziału we wspaniałej zabawie, dostarczanie
pozytywnych wrażeń i przeżyć. pewność,
– stymulacja rozwoju społeczno – emocjonalnego.
8. Ewaluacja

Aby sprawdzić skuteczność innowacji, zastosowane będą następujące narzędzia ewaluacyjne:
* kwestionariusz ankiety dla nauczycieli- wychowawców – na zakończenie,
* naklejki dla dzieci ( naklejanie na tablicę informacyjną o rezultatach innowacji pedagogicznej) wesoła buzia- bardzo podobały mi się zajęcia, smutna buzia- nie podobały mi się zajęcia.
Ewaluacji służyły będą:

* odnotowanie udziału dzieci w poszczególnych grupachoraz spostrzeżeń dotyczących zachowań dzieci i ich zainteresowania
oraz doraźnie prowadzone:
* rozmowy z dziećmi,
*nauczycielami z innych grup,
* obserwacje zajęć ( zaangażowanie dzieci).

a także:

* wystawy prac dzieci wykonanych podczas zabaw w innej grupie,
* zdjęcia ze wspólnych zabaw dzieci.